Инфографик


Монголбанкнаас гаргаж буй статистик мэдээллүүдийг энгийн ойлгомжтой хэлбэрээр тайлбарлах үүднээс “Инфографик” хэлбэрээр харуулж байна. “Инфографик”-т инфляци, мөнгөний нийлүүлэлт, гадаад валютын улсын албан нөөц, төв банкны худалдан авсан алтны хэмжээ гэх мэт олон статистик мэдээллүүд багтдаг.


2016 он


2015 он